سید علی موسوی نژاد منو

لینک مستقیم:

چند مقاله و مدخل در باره عثمانیه و اهل حدیث

مدخل جنگ جمل در جلد هیجدهمدائره المعارف بزرگ اسلامی:

جمل جنگ

مدخل اصحاب حدیث در جلد نهم دائره المعارف بزرگ اسلامی:

اصحاب حدیث

و قابل مطالعه در اینجا:

اصحاب حدیث

 

 

مدخل احمد بن حنبلدر جلد ششم دائره المعارف بزرگ اسلامی:

احمد بن حنبل

مدخل حنبلیه در جلد چهاردهم دانشنامه جهان اسلام:

حنبلیه

 

مقاله عثمانیه و اصحاب حدیث تا ظهور احمد بن حنبل:

عثمانیه و اصحاب حدیث

مقاله نقش احمد بن حنبل در تعدیل مذهب اهل سنت  نوشته استاد رسول جعفریان:

نقش احمد حنبل

مقاله بازتاب تفکر عثمانی در حادثه کربلا: 

تفکر عثمانی در کربلا

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.