سید علی موسوی نژاد منو

لینک مستقیم:

التهذیب فی التفسیر

تفسیر بسیار مهم التهذیب نوشته ابوسعد محسن بن محمد بن کرامه بیهقی مشهور به حاکم جشمی (متوفای ۴۹۴ قمری)  از دانشمندان معتزلی زیدی خراسان، پس از سالها انتظار بالاخره در سال ۲۰۱۹ میلادی در ده مجلد به زیور طبع آراسته و منتشر شد.
اینک علاقه مندان و پژوهشگران می توانند نسخه کامل الکترونیکی این کتاب ارزشمند را در اختیار داشته باشند:

دریافت مجلدات کامل التهذیب:

جلد اول
(از الفاتحه تا آیه ۲۳۲ البقره) ۱۸ M.B

جلد دوم
(از آیه ۲۳۳ البقره تا آیه ۸۸ النساء) ۱۲.۳ M.B

جلد سوم
(از آیه ۸۹ النساء تا آیه ۱۴۱ الانعام) ۱۲.۴ M.B

جلد چهارم
(از آیه ۱۴۲ الانعام تا آیه ۶۶ التوبه) ۱۱.۵ M.B

جلد پنجم
(از آیه ۶۷ التوبه تا آخر ابراهیم) ۱۱.۸ M.B

جلد ششم
(از الحجر تا آیه ۳۵ طه) ۱۰.۸ M.B

جلد هفتم
(از آیه ۳۶ طه تا آخر الشعراء) ۱۰.۹ M.B

جلد هشتم
(از النمل تا غافر) ۱۳.۱ M.B

جلد نهم
(از فصلت تا الصفّ) ۱۲ M.B

جلد دهم
(از الجمعه تا الناس) ۱۰.۸ M.B

پیش تر در اینجاخبر انتشار آن را داده بودیم